Poslovi - Oglas za posao

Spremačica (m/ž)

Vrsta edukacije Osnovna škola
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Čitluk
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K(„Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk te Odluke ravnateljice broj 1001/19 od dana 24.12.2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Čitluk objavljuje sljedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 

ODREĐENO RADNO VRIJEME na razdoblje u trajanju od godinu dana za radna mjesta:

 

1.1.  DOKTOR MEDICINE – dva (2) izvršitelja

 

1.2. SPREMAČICA – jedan (1) izvršitelj

 

2. NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO:

 

2.1.SPECIJALIST PNEUMOFTIZIOLOG – jedan (1) izvršitelj

 

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos DZ Čitluk su:

 

da je državljanin BiH

da ima navršenih 18 godina života

da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)

da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

 

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

 

Za radno mjesto pod točkom 1.1. doktor medicine

 

VSS; završen Medicinski fakultet

položen stručni ispit

licenca sa samostalan rad

najmanje dva (2) mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Za radno mjesto pod točkom 1.2. spremačica

 

završena osnovna škola

najmanje dva (2) mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Opis poslova: higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih prostorija,  sakupljanje smeća i drugog otpadnog materijala i transport u kontejnere, pranje, peglanje radne odjeće, posteljine, ručnika itd.

 

Za radno mjesto pod točkom 2.1. specijalist pneumoftiziolog

 

VSS; završen medicinski fakultet

položen stručni ispit

položen specijalistički ispit

licenca sa samostalan rad

najmanje osam (8) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Opis poslova: obavljanje poslova specijaliste pneumoftiziologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 

uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci)

uvjerenje iz matične knjige rođenih

potvrda o prebivalištu (CIPS)

potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža

svjedodžba o završnom ispitu ili diploma

licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)

dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)

dokaz o položenom specijalističkom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)

 

NAPOMENA

 

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja čije su prijave uredne, potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja koje određuje Komisija za prijem.

 

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

 

DOM ZDRAVLJA ČITLUK

Stjepana Radića 3.,

88 260 Čitluk

s naznakom:

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Priloženi dokumenti:

 

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas može se preuzeti na web stranici DZ Čitluk ( https://www.dzcitluk.ba/ ).

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

09.01.2020