Poslovi - Oglas za posao

Ravnatelj škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju članaka 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ" br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ" br. 2/05), članaka 39., 40., 41. i 42. Statuta škole i Odluke Školskog odbora ur. br. 05-02-2530/19 od 14.11.2019. godine, Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE

 

 

Ravnatelj škole - 1 izvršitelj

 

Za ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 

ima visoku stručnu spremu

ispunjava uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju

ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi

nije krivično kažnjavana

nije angažirana na drugom položaju koji može utjecati na eventualni sukob interesa

nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene preslike):

 

životopis

diplomu o stečenoj stručnoj spremi, te rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH

potvrdu o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi

uvjerenje o položenom stručnom ispitu

izvadak iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

izjave o ispunjavanju posebnih uvjeta za imenovanje iz točaka 5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa.

Ravnatelj škole imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanim putem u roku  8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja.

 

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave i dokumentaciju s naznakom „za natječajno povjerenstvo" dostaviti poštom na adresu:

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Franjevačka br. 18

 88 000  M o s t a r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

01.12.2019