Poslovi - Oglas za posao

Notar (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju čl. 28. Zakona o notarima ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), i Odluke o broju i službenim sjedištima notara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Narodne novine HNŽ", broj 4/02), ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije, objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARA SA

SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U MOSTARU 

 

I

 

Objavljuje se javni natječaj za izbor 1 (jednog) notara, sa službenim sjedištem u Mostaru, Hercegovačko-neretvanska županija i to:

 

1 (jedan) notar sa službenim sjedištem u Mostaru

 

UVJETI:

 

II

 

Za notara može biti imenovana samo osoba koja kumulativno ispunjava slijedeće uvjete iz čl. 26. Zakona o notarima:

 

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 

2. da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uvjete kao službenik organa uprave,

 

3. da je diplomirao/la na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04.1992. godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uvjet se stiče nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa,

 

4. da je položio/la pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04. 1992. godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj državi, ovaj uvjet se stiče nakon priznavanja tog ispita od strane Federalnog ministarstva,

 

5. da nije osuđivan/a na kaznu zatvora za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti ili za drugo kazneno djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ,

 

6. da nije član neke političke partije, i

 

7. da ima položen notarski ispit.

 

III

 

Za notara se mogu izabrati samo takvi kandidati koji su po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojni ugleda notarske službe. Rješenje o izboru kandidata donosi ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije uz prethodno pribavljenu suglasnost federalnog ministra pravde.

 

Izbor kandidata prijavljenih na natječaj mora se izvršiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

IV

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata i to:

 

1. izvod iz matične knjige rođenih,

 

2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6. mjeseci)

 

3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

 

4. diplomu o završenom Pravnom fakultetu,

 

5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

 

6. uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora za kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti, ili za drugo kazneno djelo izvršeno sa umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ,

 

7. ovjerena izjava da nije član neke političke partije,

 

8. uvjerenje o položenom notarskom ispitu.

 

Javni natječaj objavit će se u dnevnim listovima "Dnevni avaz" Sarajevo i " Dnevni list" Mostar, te u "Službenim novinama Federacije BiH" i u "Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije".

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj iznosi 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog natječaja.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok obavještavanja kandidata o rezultatima javnog natječaja je 8 (osam) dana od dana izbora notara.

 

Kuvertirane prijave na javni natječaj za izbor 1 (jednog) notara sa službenim sjedištem u Mostaru, sa traženom dokumentacijom podnose se osobno u pisarnici Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije ili šalju poštom preporučeno na adresu:

 

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Hercegovačko-neretvanske županije

Ul. Maršala Tita br. 91

88 000  M o s t a r

uz naznaku:

"UČEŠĆE NA JAVNOM NATJEČAJU ZA IZBOR 1 (JEDNOG)

NOTARA SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U MOSTARU - NE OTVARATI"

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

01.12.2019