Poslovi - Oglas za posao

Kafe-kuvarica (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Ugostiteljstvo
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Ugljevik
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), a u vezi sa članom 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 7/17) i člana 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Ugljevik raspisuje

 

JAVNI KONKURS

 

I - Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik:

1. kafe-kuvarica u Odjeljenju za opštu upravu ............................1 izvršilac.

 

II - Opis poslova i zadataka

Opis poslova, složenost, samostalnost u radu, odgovornost, status, uslovi za upražnjeno radno mjesto iz člana 1. Konkursa utvrđeni su u članu 35. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, br. 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19 i broj: 02-12-24/19, od 1.11.2019. godine) Odjeljak V-1 Odjeljenje za opštu upravu, Odsjek za zajedničke poslove tačka 3.

 

III - Mandat

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

IV - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

V - Posebni uslovi:

1. SSS, IV stepen ugostiteljskog smjera, šest mjeseci radnog iskustva.

 

VI - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i sajtu Opštine Ugljevik, a može se preuzeti i u šalter-sali Opštine Ugljevik.

Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom. Prilikom podnošenja prijave za učešće na Javnom konkursu kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kratku biografi ju kandidata i izjave da kandidat:

a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje

pred Tribunalom - član IX Ustava BiH,

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od šest mjeseci,

c) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i

d) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,

2) dokaza o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je

stečeno radno iskustvo).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija obaviće razgovor - intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata i poznavanje poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII - Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava tražene uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

Nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i nedopuštene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

 

VIII - Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 1, 76 330 Ugljevik, sa naznakom:

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik. Osoba zadužena za davanje obavještenja o Javnom konkursu je Zdravka Vukašinović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, kontakt tel. 055/773-768.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Blic”.

 

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

28.11.2019