Poslovi - Oglas za posao

Spremačica (m/ž)

Vrsta edukacije Osnovna škola
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obala Maka Dizdara 3, tel: 033-210-530

website: alu@alu.unsa.ba

 

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj; 02-05-33018-30/19 od 12.09.2019. godine i u skladu sa članom 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnimlicima s javnimovlaštenjimanateritorijukantona, gradailiopćine, u javnimustanovama i javnimpreduzećimačijisuosnivači, kanton, grad ili općina, te u privrednimdruštvima u kojimakanton, grad iliopćinaučestvujusaviše od 50% kapitala (Sl. novine KSbr;9/19), AkademijalikovnihumjetnostiUniverziteta u Sarajevu ,objavljuje

 

JAVNI OGLAS/KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

1. Spremačica....................................................................1 Izvršilac.

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Službene novine FBiH , br; 22/16) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Akademije likovnih umjetnosti , i to;

 

Opći uslovi;

‐ Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

‐ Da je stariji od 18 godina,

‐ Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Posebni uslovi; OŠ/KV

 

Opis poslova za radno mjesto SPREMAČICA

 

Čišćenje i održavanje čistoće u zgradi i okućnici

 

Mjesto rada ; Akademija likovnih umjetnosti Obala Maka dizdara broj; 3 , Sarajevo

Radnovrijeme: 07-15 h

Osnovna pripadajuća neto plaća: u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu

 

Uz svojeručno potpisanu Prijavu uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (Original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

- Biografiju/životopis;

- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa Zakonom (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti posjeduje,

- Dokaz o radnom iskustvu ( ukoliko kandidat posjeduje radno iskustvo)

 

Prioritet pri zapošljavanjuimaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17”).

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom moraju biti uvezani u jednu cjelinu.

 

Napomena: Javnioglas/konkursostajeotvoren 10 dana od danao bjavljivanja.

Prijave na javni oglas/konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na adresu Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, ulica Obala Maka Dizdara br.3, putem pošte ili direktno na Protokol Akademije. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/210-530 kontakt osoba Sekretar Akademije.

Sa rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos izvršiti će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri (usmeni ispit), gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

Kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti uvjerenje PIO/MIO-Porezne uprave o radnom stažu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019