Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik hemije (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Kemija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica

Donja Kozica br. 129, 79263 Oštra Luka

tel.: 052/481-648, e-mail: os101@skolers.org

Na osnovu člana 139. stav (1) i stav (3)  tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18), te člana 4. stav 1) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18) direktor škole  raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

1. Nastavnik hemije – 4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu(„Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanjui obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180ESTS u trajanju od tri godine ili ekvavilent;

-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

-Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca;

-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u četvrtak, 21.11.2019. god. u 9 časova u prostorijama škole i intervju nakon završenog testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola „Josif Pančić“ Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom „za konkurs“.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019