Poslovi - Oglas za posao

Inženjer za poslovne informacijske sisteme (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Elektrotehnika
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), člana 8. i 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10,32/13 i 93/17), članova 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta te na osnovu Odluke o popunjavanju radnih mjesta br:1185-1/19, Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za  popunu  radnih  mjesta

 

01 Inženjer za poslovne informacijske sisteme – 1 izvršitelj (u organizacijskoj cjelini Služba informacijskih sustava i telekomunikacija)

02 Koordinator sigurnosti – 1 izvršitelj (u organizacijskoj cjelini Služba za korporativne poslove)

03 Domar – 1 izvršitelj (u organizacijskoj cjelini Služba za korporativne poslove)

 

01 Inženjer za poslovne informacijske sustave

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši procjenu zahtjeva za IT i poslovne sisteme za opće operacije NOSBIH-a te daje preporuke.
 2. Odgovara za ispravno funkcioniranje i nadogradnju sustavnog mrežnog segmenta informacijskog sustava, licenciranje komercijalnih softvera: firewall, platforme windows i ostalih.
 3. Planira konfiguraciju mreže za prijenos podataka i vrši njenu optimizaciju te implementira konfiguracijske izmjene na mreži za prijenos podataka.
 4. Odgovara za rad i vrši nadzor i administraciju mreže (LAN i WAN) i svih njenih elemenata.
 5. Odgovara za rad i vrši nadzor serverske, storage, router/swich infrastrukture.
 6. Administrira mail server.
 7. Odgovara za kreiranje sigurnosnih kopija svih relevantnih baza podataka.
 8. Definira korporativnu mrežu, mehanizme i protokole komuniciranja u razmjeni podataka te koncept poslovne mreže NOSBIH-a.
 9. Osigurava pravilno održavanje poslovne mreže NOSBIH-a, interneta, web stranice i potrebnu podršku.
 10. Surađuje sa provajderima i isporučiocima u osiguranju kapaciteta i resursa poslovne mreže.
 11. Pruža podršku u procesu nabavke opreme i usluga.
 12. Osigurava efikasnu implementaciju i testiranje aplikacija te sistema IT i poslovne mreže.
 13. Osoblju NOSBIH-a pruža podršku oko potreba IT i poslovne mreže.
 14. Upravlja ugovorima sa vanjskim dobavljačima opreme i usluga.
 15. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema.
 16. Učestvuje u implementaciji i testiranju IT sistema i opreme.
 17. Razvija te obavlja administriranje, nadogradnju i ažuriranje web stranice NOSBiH-a.
 18. Odgovara za ispravno funkcioniranje, nadogradnju i administraciju baza podataka i vezanih aplikacija.
 19. Koordinira razvoj core aplikacije prema potrebama i u suradnji sa poslovnom stranom.
 20. Odgovara za osiguranje i održavanje testnih aplikativnih okolina.
 21. Učestvuje u testiranju IT i TK sistema.
 22. Upravlja procesima praćenja i otklanjanja grešaka (batch).
 23. Održava i kontrolira interakciju sa eksternim sistemima (razmjene podataka, učitavanje podataka,on line konekcije).
 24. Odgovaran je za licenciranja operativnih sistema Windows, ORACLE i dr.
 25. Osigurava i održava testne okoline baze podataka.
 26. Odgovoran je za periodično testiranje ispravnosti sigurnosnih kopija database.
 27. Odgovoran za kreiranje izvještaja prema potrebama i zahtjevima poslovne strane.
 28. Učestvuje u izmjenama infrastrukture baze podataka korporativnih servera, SCADA servera i drugih.
 29. Odgovaran je da o radu sektora redovno budu izviješteni direktor i ostali relevantni organi.
 30. Po uputama neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove.
 31. Učestvuje u obuci osoblja NOSBIH-a.
 32. Po nalogu rukovodioca Službe informacionih sistema i telekomunikacija obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcioniranje NOSBIH-a.
 33. Obavezan je da pohađa sve stručne tečajeve neophodne za uspješnu realizaciju poslova vezanih za ovo radno mjesto.

02 Koordinator sigurnosti

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Koordinator sigurnosti unutar organizacije djeluje kao jedinstvena kontakt osoba za sva pitanja koja se odnose na informacijsku sigurnost te sigurnost objekata koje koristi NOSBiH i odgovoran je za primjenu Plana sigurnosti unutar organizacije.
 2. Održava kontakte sa posebnim interesnim grupama ili drugim forumima kao i profesionalnim udruženjima specijaliziranim za sigurnost te surađuje sa državnim sigurnosnim organima. Prati odluke koje donose posebne interesne grupe ENSTO-E (npr. interesna grupa za cyber sigurnost) o temama koje se odnose na informacijsku sigurnost i IT strategiju ENTSO-E.
 3. Održava kontakt s državnim tijelima BiH, institucijama EU te organizacijom ENSTO-E, koju obavještava o državnim zakonima i uredbama.
 4. Prati i procjenjuje sigurnost objekata i opreme koje koristi NOSBiH, kontrolira primjenu mjera osiguranja i zaštite objekata, imovine te zaposlenih u kompaniji.
 5. Izrađuje planove fizičkog i tehničkog osiguranja kompanije kao i interne procedure te osigurava njen rad u skladu sa planom i procedurama.
 6. Procjenjuje sigurnosnu situaciju u vanrednim okolnostima i koordinira aktivnosti na rješavanju nastale situacije.
 7. Odgovoran je za dodjeljivanje prava pristupa, promjenu prava pristupa ili ukidanje pristupa svim IT sredstvima.
 8. Vodi brigu o inventaru imovine u kojem su popisana sva IT sredstva koja se koriste za skladištenje, obradu i prijenos podataka, uključujući servere, radne stanice, uređaje za skladištenje, mrežne uređaje i dozvole za korisničku infrastrukturu.
 9. Nadzire upotrebu izvora koje koriste IT sredstva, prilagođava i pravi predviđanja budućih zahtjeva za kapacitete kako bi se postigao potreban nivo sigurnosti, odnosno uslaglašenost sa utvrđenim zahtjevima sigurnosti.
 10. Koordinira rad sa tehničkim te fizičkim unutrašnjim i vanjskim osiguranjem NOSBiH-a.
 11. Upotrebljava opremu za sprečavanja neovlaštenog ulaska u objekte i unošenja zabranjenih predmeta.
 12. Koordinira tehničke aspekte zaštite, funkcioniranje videonadzora, alarmnih i protupožarnih sustava i dr.
 13. Po nalogu Uprave i rukovodioca službe obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcioniranje NOSBiH-a.

03 Domar

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Brine o zajedničkim prostorijama u upravnoj zgradi i sjedištu rezervnog centra NOSBIH-a.
 2. Vrši sitne radove vezane za održavanje i popravke, a po potrebi obavještava pretpostavljene o ozbiljnijim popravkama i radovima.
 3. Brine o kotlovnici, održavanju klima uređaja i drugih sistema.
 4. Po nalogu generalnog direktora ili članova Uprave obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcioniranje NOSBIH-a.

Uslovi:

 

Opći uvjeti za pozicije 01, 02 i 03 utvrđeni Zakonom o radu u institucijama BiH:

 • da kandidat ima najmanje 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena
 • kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo
 • učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca

Posebni uvjeti za poziciju 01 - Inženjer za poslovne informacione sisteme:

 • visoka stručna sprema- diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar diplomirani inženjer elektrotehnike
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju
 • radno iskustvo od najmanje 1 godine

Posebni uslovi za poziciju 02 - Koordinator sigurnosti:

 • visoka stručna sprema- diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar diplomirani inženjer elektrotehnike ili ekvivalentnog IT zvanja
 • radno iskustvo od najmanje 2 godine
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju
 • napredno korištenje računara, iskustvo u radu sa kompleksnim informacijskim sustavima, poželjno iskustvo u oblasti cyber sigurnosti

Posebni uslovi za poziciju 03 - Domar:

 • srednja stručna sprema
 • radno iskustvo od najmanje 1 godine od čega najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Potrebni dokumenti:

 

prijava kandidata sa kratkim rezimeom motiva za prijavu na konkurs (za pozicije 01, 02 i 03), biografija/CV (za pozicije 01, 02 i 03), ovjerena kopija svjedodžbe (za poziciju 03) ili fakultetske diplome (za pozicije 01 i 02), a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu, uz ovjerenu fakultetsku diplomu i ovjeren dodatak fakultetskoj diplomi, ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci (za pozicije 01, 02 i 03), izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH (za pozicije 01, 02 i 03), dokazi o poznanju engleskog jezika (za pozicije 01 i 02), dokaz(i) o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (za pozicije 01, 02 i 03), kao i kopija vozačke dozvole B kategorije (za poziciju 03)

 

Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine, obavezni su dostaviti ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 23/04). Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja počeo ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu.

 

Napomene:

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 1 godine za pozicije 01 i 02, a 6 mjeseci za poziciju 03.

 

Ne može se primiti ni biti u radnom odnosu osoba koja u mjestu življenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno, koja ima zanatsku radnju ili vlastito preduzeće, kako je naznačeno u članu 11. Zakona o radu u institucijama BiH.

 

Napomena za kandidata koji će biti izabran:

 

Izabrani kandidat dužan je, neposredno pred zaključenje ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Neispunjenje ove obaveze rezultirat će odbacivanjem izabranog kandidata.

 

S kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obavit će usmeni razgovor i/ili pismeno testiranje o čemu će odabrani kandidati pravovremeno biti obaviješteni.

 

Komisija će posebno voditi računa o poštovanju člana 8. stav 9. Zakona o radu u institucijama BiH.

 

Svi kandidati koji se prijave na konkurs pismenim putem će biti obaviješteni o rezultatima konkursa, odnosno, izboru kandidata.

 

Rok za podnošenje prijava:

 

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Natječaj će biti objavljen i na internet stranici NOSBiH-a.

 

Nepravovremeno dostavljene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini, Ul. Hifzi Bjelevca 17, 71210 Ilidža sa naznakom:

 

''JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta –01 inženjer za poslovne informacijske sustave –

1 izvršitelj - NE OTVARATI''

ili

''JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta –02 koordinator sigurnosti – 1 izvršitelj - NE

OTVARATI''

ili

''JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – 03 domar– 1 izvršilac - NE OTVARATI''

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.11.2019