Poslovi - Oglas za posao

Zdravstveni tehničar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 3
Jezici:

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

S A R A J E V O

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), člana 33. Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/13), te Odluke direktorice J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.15.116- 5996/19 od 02.10.2019. godine i saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br.10-34-27295-1/19 od 18.09.2019.godine, objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

 

1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije.............................................................................................................1 izvršilac

2. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremu podloga........................................................................1 izvršilac

3. Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom.......................................1 izvršilac

 

I

U radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, može biti primljeno lice, koje ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

 

Opći uslovi za sve pozicije:

- da je državljanin BiH

- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

 

Posebni uslovi:

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

- Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

- Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

- Poznavanje rada na računaru,

- Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 1.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog tehničara u laboratoriju za crijevne infekcije, a po potrebi učestvuje u radu i ostalih laboratorija pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Vrši primarnu i po potrebi sekundarnu obradu materijala, radi na računarskoj evidenciji podataka vezanih za pacijente uzorke i rezultate ispitivanja te vrši njihovu kontrolu prije konačne evaluacije i potpisa odgovornog ljekara. Obavlja i druge postupke vezane za provođenje dijagnostičkog postupka. Vrši evidenciju temperaturnih obrazaca za inkubatore i frižidere prema rasporedu koji napravi rukovodilac odsjeka. Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom. Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.

 

Iznos osnovne netto plaće za poziciju pod rednim brojem 1.: 1.029,60 KM

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

- Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer laboratorijski tehničar,

- Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar,

- Poznavanje rada na računaru,

- Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 2.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog tehničara u laboratoriju za pripremu podloga, a po potrebi učestvuje u radu i ostalih laboratorija pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Radi na poslovima pripreme podloga (vaganje, sterilizacija, razlijevanje, obilježavanje, skladištenje i kontrole kvaliteta proizvedenih mikrobioloških podloga). Obavlja i druge postupke vezane za provođenje postupka pripreme i proizvodnje podloga. Evidentira prijem hranjivih podloga/suplementa te kontrolne liste sterilizatora, autoklava, frižidera i vage kao i fizičke kvalitete i sterilnosti hranjivih podloga. Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom. Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.

 

Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svih propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran. 

Iznos osnovne netto plaće za poziciju pod rednim brojem 2.: 1.029,60 KM

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

 

Za poziciju pod rednim brojem 3.:

- Srednja stručna sprema (IV stepen) završena medicinska škola, smjer medicinska sestra/tehničar ili sanitarni smjer,

- Položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra/tehničar ili sanitarni tehničar,

- Poznavanje rada na računaru,

- Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 3.: Obavlja samostalno sve stručne poslove iz djelatnosti organizacione jedinice, a u skladu sa stručnom spremom i stručnim kompetencijama. Prikuplja i kontroliše obuhvat dostavljenih zdravstveno-statističkih izvještaja (individualnih i zbirnih periodičnih izvještaja), a za koje je odgovoran. Kontroliše (matematički i logički) dodjeljene zdravstve-statističke izvještaje. Kontaktira sa odgovornim osobama zdravstvenih ustanova, koriguje podatke i učestvuje u obuci vezanom za izvještavanje. Unosi podatke u bazu podataka, obrađuje podatke i izrađuje dodijeljene zbirne i individualne izvještaje tromjesečnom dinamikom i u zakonski propisanim rokovima. Prema potrebi RJ učestvuje i u aktivnostima i radnim zadacima u drugim odjelima RJ. Obavlja procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Radi i ostale poslove koje mu daju u zadatak Glavni tehničar , Rukovodilac odjeljenja, Rukovodilac RJ i Direktor Zavoda. Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svim propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

 

Iznos osnovne netto plaće za poziciju pod rednim brojem 3.: 1.029,60 KM

Mjesto rada: Avdage Šahinagića br. 10

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 08:00-16:00 h

 

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

- Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

- Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

- Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

- Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

- Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

- Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

 

Za poziciju pod rednim brojem 3.:

- Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

- Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

- Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer medicinska sestra/tehničar ili sanitarni smjer,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

 

Kandidati su obavezni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

 

III

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. dr. Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ SA NAZNAKOM POZICIJE NA KOJU GLASI PRIJAVA.

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa će biti objavljen na web stranici Ustanove. Oblasti iz kojih će se vršiti provjera znanja će biti definirane Poslovnikom o radu.

Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uvjete, o terminu polaganja pismenog ispita.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se

provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana prijema obavijesti.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 627 889, e-mail:gzavod@bih.net.ba

 

IV

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

08.10.2019