Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Vogošća
Broj pozicija 2
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Vogošća, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 JAVNI KONKURS

 za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

 6-1230

 

Radna mjesta:

 

01. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite – 1 ( jedan ) izvršilac

 

02. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma – 1 ( jedan ) izvršilac

 

1. Opis poslova: vodi upravni postupak i donosi rješenja i zaključke po pitanjima boračko-invalidske zaštite po federalnom propisu i to lična invalidnina, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć drugog lica, porodična i uvećana porodična invalidnina, priprema postupak i prijedlog za izradu rješenja za mjesečnu novčanu naknadu dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u oblasti: dječijeg doplatka, novčanih naknada porodiljama iz radnog odnosa, novčanih pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, subvencija troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, jednokratnih pomoći za opremu novorođenčeta, pomoć u prehrani djeteta, raseljenih lica i izbjeglica; vodi upravni postupak za regulisanje prava na zdravstvenu zaštitu iz nadležnosti Službe; vrši reviziju korisnika prava na porodičnu invalidninu, rokom vezana rješenja zbog školovanja te donošenje novih rješenja po službenoj dužnosti; prati postupak revizije korisnika prava po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite; po kantonalnom propisu izrada rješenja i zaključaka za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost rentu u postupku izgradnje objekata i legalizacije postojećih objekata, besplatne vožnje u javnom gradskom saobraćaju na kantonu, naknade troškova dženaze – sahrane i prava na mjesečna novčana primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ratnih vojnih invalida kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica; održava saradnju sa nadležnim ustanovama u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz ove oblasti; prati i proučava zakone i druge propise iz svoje nadležnosti; vrši svakodnevne konsultacije sa pomoćnikom načelnika u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; obavlja unosi obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

 

02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje: urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za izvođenje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevine, odobrenja za upotrebu objekata, utvrđujućih rješenja, izmjena i produženja rješenja; vodi uviđaje na licu mjesta po navedenim zahtjevima u slučajevima kada je to potrebno; izrađuje nacrte prvostepenih rješenja i drugih akata; vrši izradu nacrta rješenja o visini i obavezi uplate naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te rješenja o visini i obavezi uplate naknada za izgradnju javnih skloništa; priprema pisane obavijesti za fizička i pravna lica, državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Služba; organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije, te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju provedbene prostorno-planske dokumentacije; sastavlja izvještaje, analize, informacije i druge akte, koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute, u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja periodične i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

 

Poziciju 01:

- VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,

- poznavanja rada na računaru.

Poziciju 02:

- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,

- poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja  (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.

KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća

sa pozivom na broj 818/19”

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

06.10.2019