Poslovi - Oglas za posao

Stručni suradnik – socijalni radnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Neum
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Neum, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Neum

2/ 558

 

Radno mjesto:

- Stručni suradnik – socijalni radnik – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: prati i izvršava zakonske propise iz socijalne skrbi; vodi zakonom propisne evidencije i dokumentaciju korisnika usluga; obavlja stručnu socijalnu skrb; izrađuje izvješća, mišljenja, socijalne anamneze, preporuke i sl; surađuje s drugim ustanovama i institucijama; radi na organiziranju socijalne skrbi, starateljstva, usvojenja, rješavanje obiteljskih odnosa, smještaj u ustanove socijalne skrbi, rješavanje pitanja djece ugrožene obiteljskom situacijom i djece bez roditeljskog staranja, lica ometanih u psihofizičkom razvoju, materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih osoba, stalna novčana pomoć, jednokratne novčane pomoći; izrada analitičkih informativnih i drugih materijala u oblasti socijalne skrbi; podnosi izvješće o radu Pomoćniku Načelnika; odgovoran je za zakonito i ažurno vođenje poslova; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – filozofski fakultet ili fakultet političkih znanosti – smjer socijalni rad

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

 

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

 

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

 

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića bb. 88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Neum, sa

pozivom na broj: 2/558"

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

08.09.2019