Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Kozarska Dubica
Broj pozicija 13
Jezici:

Prijem nastavnog kadra - JU SŠC “Nikola Tesla” Kozarska Dubica

 

OPIS RADNOG MJESTA

Dositejeva  bb , 79240 Kozarska  Dubica, tel. ++387 52 416-306 faks: ++387 52 424-370,  E-mail: 

ss34@skolers.org 

Na osnovu člana 106.stav1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl .glasnik Republike  Srpske“broj:41/18) direktor škole raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

ZA  POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1. Nastavnik medicinske  grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar , 20 časova , na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom .....1 izvršilac;

2. Nastavnik fizike, 7 časova,na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine,pripravnik............1 izvršilac

3. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta,  20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020..godine,sa radnim iskustvom ......................................1 izvršilac,

4. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine,sa radnim iskustvom .......1 izvršilac

5. Nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave za zanimanja prehrambeni tehničar 

        10+12 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim 

        ispitom za rad u nastavi.......................................1 izvršilac

6. Nastavnik  teorije i vježbi za predmete:Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći, i Zdravstvena njega i rehabilitacija,14 časova  , na neodređeno vrijeme , sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.............................1 izvršilac,

7. Nastavnik pravoslavne vjeronauke,12 časova , na neodređeno vrijeme,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi..............................1 izvršilac,

8. Nastavnik islamske vjeronauke,2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,..............1 izvršilac

9. Nastavnik predmeta:biologija i mikrobioologija , 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u nastavi...................1 izvršilac

10. Nastavnik stručnih predmeta elektrotehnike.Osnovi elektrotehnike, elektrotehnički materijali 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine,pripravnik...........................................1 izvrilac

11. Nastavnik matematike,4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,........................1 izvvršilac

12. Nastavnik za predmet voćarstvo sa vinogradarstvom, 2 časa na određeno vrijeme do 31.08.20120.godine., sa radnim iskustvom...............................1 izvršilac

13.  Nastavnik vježbi za predmete: Osnove masaže, Kineziologija,Fizikalna terapija ,Kineziterapija,20 časova , na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi..................1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati  moraju ispunjavati opšte  uslove predviđene Zakonom  o  radu („Sl.glasnik RS“br.1/16 i 66/18), ,kao i uslove iz člana 104.Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.41/18), Pravilnika  o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl.glasnik Republike Srpske broj:34/15). . 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Sl.glasnik RS“broj 24/19).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili  ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  slijedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

      I   Opšti uslovi  se dokazuju slijedećom dokumentacijom:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  fotokopijom lične karte,

  3)  Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj  sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa;  

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv  dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .  

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouptrebe i iskorištavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4.i 5.za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat  koji se javlja na konkurs.

  

II   Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterjumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent .

Za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 13.priznavaće se zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.

Ukoliko se na radna mjesta pod brojem 2.i 10.ne javi pripravnik, razmatraće se prijave kandidata sa radnim iskustvom.

 

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

 

3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod  kojeg/ih  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo.

Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga  je preračunati  u puno radno vrijeme.

 

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

5. Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

 

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko –invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju  i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti  poštom ili lično  na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul.Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za prijem radnika će dana 23.08.2019.godine  obaviti testiranje sa početkom u 08:00 a  intervju sa kandidatima sa početkom u 10.00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua,te se kandidati  neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.08.2019