Poslovi - Oglas za posao

Profesor (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 10
Jezici:

Prijem nastavnog kadra - JU Elektrotehnička škola Prijedor

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br.4

PRIJEDOR

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje

 

K O N K U R S

o prijemu radnika u radni odnos 

 

1. Profesora za predmet: Elektroenergetika (IV razred, tehničar računarstva) – 2 časa,  sa iskustvom - na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.

2. Profesora za predmet: Energetika (IV razred, tehničar mehatronike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

3. Profesora za predmet: Tehnologija obrade (II razred, tehničar mehatronike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

4. Profesora za predmet: Tehničko crtanje ( I razred, autoelektričar/električar) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno rijeme do 31.08.2020. godine.

5.  Preofesora za predmet: Električna mjerenja (III razred, tehničar elektroenergetike) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

6. Profesora za predmet: Električne mašine i uređaji (II razred, električar) -2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

7. Profesora za predmet: Praktična nastava (IV razred, tehničar elektroenergetike) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

8. Profesora za predmet: Električne mašine (III razred, tehničar elektroenergetike) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

9. Profesora za predmet: Elektroenergetski sistemi (III razred električar) – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

10. Profesora za predmet: Demokratija i ljudska prava (III razred električar) – 4 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.)  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.) kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.)

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

(2) Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      Posebni uslovi:

1) Uz potpisanu prijavu (potpisanu od strane kandidat koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o  postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj:  24/2019) 

kandidati su obavezni priložiti:

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji netzaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati 

kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene

dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije 

zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u 29. 08.2019. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.sa naznakom „ZA KONKURS“.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

13.08.2019