Poslovi - Oglas za posao

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Trebinje
Broj pozicija 1
Jezici:

Prijem nastavnog kadra - JU Centar srednjih škola Trebinje

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

 

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

U ŠKOLSKOJ 2019/2020

 

1. Profesor fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastavna časa nedeljno, do kraja školske godine (31.08.2020.).

2. Vjeroučitelj sa završenim teološkim fakultetom, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 10 nastavnih časova nedeljno, do kraja školske godine (31.08.2020.).

3. Diplomirana medicinska sestra, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 11 nastavnih časova nedeljno, do kraja školske godine (31.08.2020.).

4. Diplomirani farmaceut, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 11 nastavnih časova nedeljno, do kraja školske godine (31.08.2020.).

5. Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 16 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

6. Diplomirani menadžer hotelijerstva, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 20 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

7. VKV konobar – V stepen stručnosti, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 15 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

8. Profesor hemije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 14 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnika sa bolovanja.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS,br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).

 

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerna foto-kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

 

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

4. Ovjerena foto-kopija radne knjižice;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

7. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

 

Prijavu na Konkurs (sa naznakom „Prijava na Konkurs za zapošljavanje“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 19.08.2019. za profesora fizike u 800 časova, a za vjeroučitelja u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 20.08.2019. za diplomiranu medicinsku sestru u 800 časova, a za diplomiranog farmaceuta u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 21.08.2019. za diplomiranog inženjera pehrambene tehnologije u 800 časova, a za profesora hemije u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 22.08.2019. za diplomiranog menadžera hotelijerstva u 800 časova, a za VKV konobara u 10 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata za sva upržnjena radna mjesta koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli 16.08.2019. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom u nastavi ili najmanje godinu dana radnog staža u struci razmatraće se i prijave ostalih kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

13.08.2019