Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik; pedagog; čuvar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 13
Jezici:

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo

 

JAVNA USTANOVA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU – SARAJEVO

Ul. Zmaja od Bosne br. 37.

 

Na osnovu člana 123.stav ( 4) , i člana 143.stav ( 4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. Novine Kantona Sarajevo br. 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama , osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( Sl.novine K.Sarajevo br. 35/2017.g.) , saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-27487-18/19 od 02. 08.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj 01-640-4 /19 od 10. 07. 2019. godine raspisuje se :

 

J A V N I K O N K U R S

za prijem radnika/radnica u radni odnos za školsku 2019/2020 godini.

 

1. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave – smjer energetika : 1 izvršilac, 20. nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019.god. do 31.08.2020. godine.

2. Nastavnik/ nastavnica stručno-teorijske nastave –smjer energetika : 1.izvršilac , 20.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09. 2019.god. do 18. 11. 2019.godine.

3. Nastavnik/nastavnica stručno-teorijske nastave –smjer energetika : 1.izvršilac , nepuno radno vrijeme , 15. časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09.2019.godine do 31. 08. 2020.godine.

4. Nastavnik/nastavnica matematike : 1.izvršilac , 11.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09. 2019.godine do 31.08. 2020.godine.

5. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika : 1.izvršilac , 6.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09. 2019.godine do 31.08. 2020.godine.

6. Nastavnik/nastavnica kulture religije : 1. Izvršilac ,6. časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09.2019.godine do 31.08. 2020.godine.

7. Nastavnik/nastavnica fizike : 1. Izvršilac , 5. časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09. 2019.godine do 31. 08. 2020.godine.

8. Nastavnik / nastavnica fizike : 1. Izvršilac , 19.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09. 2019.god. do 18. 11. 2019.godine .

9. pedagog : 1.izvršilac , 40.sati radnog vremena sedmično , na određeno vrijeme , od 01. 09. 2019.god. do 31.08. 2020.godine .

10. Nastavnik /nastavnica sociologije : 1.izvršilac , 8.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme od 01.09. 2019.do 31.08. 2020.godine .

11. dnevni čuvar : 1.izvršilac ,najmanje PK II stepen stručne spreme , položen ispit za zaštitu imovine i lica , 40.sati radnog vremena sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09.2019.godine do povratka radnika s bolovanja , a najduže do 31.08. 2020.godine ;

12. Nastavnik /nastavnica laboratorijskih vježbi , smjer energetika , 1.izvršilac , 20.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09. 2019.god. do 31.08. 2020.godine ;

13.Nastavnik/nastavnica laboratorijskog rada , smjer energetika , 1.izvršilac , 20.časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme , od 01.09. 2019.god. do 31.08. 2020.godine .

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kanidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvđene Zakonom o srednjem obrazovanju ( kao u preambuli ) , Važećim Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Kandidati su dužni priložiti:

Obavezna dokumentacija:

a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom pozicijom ;

b) dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs ;

c) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

d) izvod iz matične knjige rođenih,

e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa ;

f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatna dokumentacija:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje tačno navedeno ,

b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,

c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika (kao u preambuli ) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Škola je dužna kandidate prijavljene na konkurs u pismenom obliku obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, kao i to da kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu, dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolkim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/17).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 30 (tridest) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Rok za prijavu na ovaj Konkurs je 8. ( osam) dana od dana objavljivanja .

Ovaj Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „ Avaz „ dana 06. 08. 2019.godine , kao i na internet stranici Ministarstva za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo .

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom, sa naznakom:„ZA JAVNI KONKURS“ , na adresu: JUElektrotehnička škola za energetiku , ul. Zmaja od Bosne br.37. - Sarajevo

ili lično predati na protokol Škole u vremenu od 09-13.časova.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja

11.08.2019