Poslovi - Oglas za posao

Diplomirani inženjer elektrotehnike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Prijem više izvršilaca- JU Tehnička škola Gradiška

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Sl. glasnik RS’’ br.41/18), člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama (’‘Sl. glasnik RS’’ br. 64/09, 74/09 i 92/10), te člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (’‘Sl. glasnik RS’’ br.24/19), obavještavamo vas da  JU Tehnička škola Gradiška raspolaže viškom časova redovne nastave za školsku 2019/20. godinu za predmete:

 

1. diplomirani inženjer elektrotehnike – 11 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.06.2020.godine

-tehničko crtanje – 2 časa I razred tehničar elektroenergetike,

-izborni predmet: računari i programiranje – 2 časa IVrazred tehničar mehatronike,

-praktična nastava – 4 časa I razred tehničar infor. tehnologija 2 grupe po 2 časa

-praktična nastava – 3 časa III razred tehničar mehatronike 1 grupa

 

2. diplomirani inženjer mašinstva  – 4 časa na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.06.2020.godine

-konstruisanje - 4 časa - II razred automehaničar i varilac

 

3. diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta  –6 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.06.2020.godine

-praktična nastava - 6 časova – IV razred tehničar za obradu drveta.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu  (,,Sl.glasnik RS“, br. 1/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Sl.glasnik RS“, br. 41/18.) član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Sl.glasnik RS“, br. 29/12,80/14, 83/15. ).

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

 

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban,  što se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu  prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijem.

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće  uzeti u razmatranje. 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 24.07.2019. godine u 09,00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranjee i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske“.

 

Prijave sa naznakom „za konkurs“ slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18,  78 400 Gradiška.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.07.2019