Poslovi - Oglas za posao

Izbor direktora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Izbor direktora JU  Škola učenika u privredi  Banja Luka

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU Škola učenika u privredi  Banja Luka

Nikole Pašića 11A

 

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), člana 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/09 i 118/09) i člana 19. Statuta JU Škola učenika u privredi Banja Luka, Školski odbor raspisuje

  

К O N К U R S

za izbor direktora JU  Škola učenika u privredi  Banja Luka

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i to:

-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  prethodne tačke ;

-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ( originale ili ovjerene kopije dokumenata):

-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);

-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

-ljekarsko uvjerenje o oštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);

-diplomu o završenom najmanje prvom ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno obrazovno- vaspitnom procesu;

-uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlstavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca);

-uvjerenje kojim se potvrđuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz  stava 1. tačka 1. ovog konkursa;

-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

 

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Škola učenika u privredi  Banja Luka, Nikole Pašića 11A, sa naznakom: „Кonkurs za izbor direktora škole“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (dokumenti) neće biti vraćena kandidatima.

Direktora škole imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor će razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.  

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke  školi.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.07.2019