Poslovi - Oglas za posao

Direktor Javne ustanove osnovne škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Gradiška
Broj pozicija 1
Jezici:

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ ‘’Kozarska djeca’’ Gradiška

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU OŠ ,,KOZARSKA DJECA” Gradiška

Srpski bedem 95/17

Tel : 051/840-087

e-mail: os036@skolers.org

Na osnovu člana 137. i člana 177.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) te člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18), Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Kozarska djeca“ Gradiška  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE“ KOZARSKA DJECA“ GRADIŠKA

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Kozarska djeca’’  Gradiška raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’‘Kozarska djeca’’ Gradiška.

 

II - Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III – Mandat

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole’’ Kozarska djeca’’ – Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja  dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra,  Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’ Kozarska djeca’’ Gradiška može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  to:

 

Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom  177.stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,

-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V– Potrebna dokumentacija:

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu, 

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj  školi nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela nabrojana u trećoj alineji posebnih uslova,a koje je izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

 

Uvjerenje da kandidat  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će službenim putem pribaviti za imenovanog kandidata,a prije stupanja na dužnost.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima pribaviće samo imenovani kandidat ,prije stupanja na dužnost.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok i način za podnošenje  prijava

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola ‘’ Kozarska djeca’’ Gradiška, Srpski bedem 95/17, 78400 Gradiška, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole’’ Kozarska djeca’’ Gradiška.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Rok i način obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole’’ Kozarska djeca’’ Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.07.2019