Poslovi - Oglas za posao

Direktor Javne ustanove osnovne škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Crnjelovo

 

OPIS RADNOG MJESTA

Na osnovu člana 137. i člana 177.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18), i člana  2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole (”Službeni glasnik RS “, broj:49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „ Sveti Sava“ Crnjelovo,  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“ CRNjELOVO

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Crnjelovo  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Crnjelovo.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole  „Sveti Sava“ Crnjelovo se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Crnjelovo može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 44/17 i 31/18).

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

 

V– Potrebna dokumentacija 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti: 

-Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu, 

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ , Glavna ulica 15, 76328 Crnjelovo, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Sveti Sava“ Crnjelovo.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Crnjelovo u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.07.2019