Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik – pravnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 10
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, („Sl. glasnik BiH“ br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH br.36/13, 29/14 i 56/15), a u vezi sa članom 8., 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članom 6. 18. 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A – 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 169/19 od 026na određeno vrijeme,- upisničar .07.2019. godine, glavni tužitelj raspisuje

 

J A V N I    O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta okviru projekta

„IPA 2013 - Podrška pravosuđu u

Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“

 

1. Stručni saradnik – pravnik – 10 izvršilaca

 

Status:...............................................................................određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

U skladu sa uputstvima tužioca pruža pomoć tužiocu pri izradi pravnih podnesaka; Izrađuje nacrte pravnih podnesaka (optužnice, žalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti); U skladu sa uputstvima tužioca pomaže tužiocu u radu obavljajući pravne poslove kao što su pronalaženje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse domaćih i međunarodnih sudova, bilješke sažetka predmeta; U skladu sa uputstvima tužioca vrši pripreme za glavni pretres i zajedno sa tužiocem prisustvuje glavnom pretresu; U skladu sa uputstvima tužioca koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona i drugih organa u toku vođenja istrage; Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage i sudjeluje u terenskim aktivnostima po nalogu tužioca; Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
 • položen pravosudni ispit,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,
 • sposobnost pisanja pravnih dokumenata,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

2. Stručni saradnik – istražitelj – 11 izvršilaca

 

Status:.............................................................................. određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Sudjeluje u aktivnostima Tužilaštva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela; Priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Priprema i predlaže koncepte i metode vođenja istraga za konkretna krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama; U saradnji sa predmetnim tužiocem definiše resurse potrebne za vođenje istrage; Predlaže upotrebu istražnih radnji i načina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tužioca; Analizira činjenice i prikupljene dokaze; Priprema izvještaje i druge potrebne akte; Koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona u toku vođenja istrage;Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage po zahtjevu i nalogu tužioca.

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet – smjer sigurnost,
 • položen stručni upravni ispit,
 • 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poželjno poznavanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije.

3. Stručni saradnik – koordinator predmeta – 10 izvršilaca

 

Status:.................................................................................... određeno vrijeme

 

Probni rad:............................................................................. jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Sudjeluje u radu i usmjerava rad referenata za unos podataka u pogledu održavanja operativnih dosjea i prepiske; Vrši popis i fizičko čuvanje dokaza; Čuva prevode i priprema sve dokumente za suđenja; Podnosi zahtjeve za zaštitu svjedoka i brine se da su preduzete sve mjere za zaštitu i pripremu svjedoka; Vrši koordinaciju sa pisarnom Tužilaštva; Prikuplja i obrađuje statističke podatke u koordinaciji sa pisarnom Tužilaštva; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog smjera,
 • položen stručni upravni ispit,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poželjno poznavanje međunarodnog prava
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

4. Stručni savjetnik – prevodilac – 1 izvršilac

 

Status:............................................................................... određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Vrši prevođenje tekstova na i sa engleskog jezika na službene jezike BiH; Prisustvuje sastancima na kojima je potrebno prevođenje; Vodi korespondenciju sa i na engleski jezik; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odsjeka.

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen filozofski fakultet – grupa engleski jezik (anglistika),
 • položen stručni upravni ispit,
 • ovlašteni sudski tumač,
 • 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima prevođenja nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru.

5. Viši stručni saradnik – analitičar – 2 izvršioca

 

Status:..............................................................................  određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Pružanje analitičke podrške - priprema kratkih i dugih analitičkih dokumenata; Istraživanje u kolekcijama dokumenata i arhivima; Priprema ekspertnih izvještaja koji će se koristiti u sudskim postupcima na Sudu BiH; Pruža informacije o događajima iz ratnog perioda, te civilnim i vojnim strukturama iz tog perioda; Postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca, odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen fakultet historije, političkih nauka, sociologije, prava,   međunarodnih odnosa ili drugih srodnih nauka,
 • položen stručni upravni ispit,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • dobre sposobnosti pisanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika.

6. Viši stručni saradnik za podršku svjedocima – 1 izvršilac

 

Status:.............................................................................. određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Obezbjeđuje tehničku, psihološku i druge vrste podrške svjedocima u saradnji sa istražiocem; Osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa psihičkim ili fizičkim nedostacima, žrtve zločina itd.); Procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; Kontaktira svjedoke u cilju pribavljanja neophodnih informacija potrebnih za njihovo kvalitetno učešće u krivičnom postupku; Organizuje pomoć svjedocima u cilju obezbjeđenja uslova za njihovo lakše učešće u krivičnom postupku; Kontaktira odgovarajuće organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u cilju obezbjeđenja pomoći svjedocima; Preduzima i druge potrebne radnje u cilju podrške svjedocima po nalogu tužioca;

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen filozofski fakultet – odsjek psihologije ili završen fakultet političkih nauka – odsjek socijalni rad,
 • položen stručni upravni ispit,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • iskustvo u individualnom radu sa klijentima,
 • dobre organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije.

7. Referent specijalist za otpremu pismena - 1 izvršilac

 

Status:............................................................................... određeno vrijeme 

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS za otpremanje pismena; koristeći informatičku bazu podataka učestvuje u izradi redovnih statističkih izvještaja za potrebe Tužilaštva i drugih institucija; obavlja usmenu internu komunikaciju sa tužiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; vrši sve poslove na otpremi pismena; vodi poštanske knjige i obavlja poslove oko obračuna poštanskih maraka; ovjerava otpravke tužilačkih odluka i rukuje pečatom Tužilaštva kojim je zadužen; obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

 

Uslovi:

 • srednja stručna sprema (srednja škola četvrtog stepena),
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

8. Referent specijalist – upisničar – 2 izvršioca

 

Status:.............................................................................. određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodične i godišnje izvještaje o kretanju predmeta za čije praćenje je zadužen i dostavlja ga šefu pisarne; Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tužiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Vodi upisnike za sve odjele Tužilaštva; Vodi pomoćne knjige za sve upisnike; Pravi periodične izvještaje o kretanju predmeta; Daje spise u rad tužiocu po nalogu glavnog tužioca ili rukovodilaca tužilačkih odjeljenja; Ulaže podneske u spise i arhivira sve predmete; Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne, kao i rukovodioca odjeljenja; Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu arhivu; Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki te dostavlja predmete iz priručne u trajnu arhivu; Dostavlja predmete iz arhive na zahtjev glavnog tužioca, sekretara ili rukovodioca odjeljenja Tužilaštva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu; Pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta; Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta; Vodi statističke i druge podatke za potrebe Tužilaštva; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravnog smjera ili gimnazija,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

9. Referent specijalist – tužilački administrativno-tehnički pomoćnik – 2 izvršioca

 

Status:.............................................................................. određeno vrijeme

 

Probni rad:........................................................................ jedan (1) mjesec

 

Opis poslova:

 

Koristi informatičku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (u daljem tekstu – TCMS), tj. vrši pohranjivanje i ažuriranje u elektronskoj bazi podataka i vrši redovnu provjeru predmeta spisa; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodičnih i godišnjih izvještaja o kretanju predmeta kojima je zadužen tužilac kod kojeg je raspoređen;  Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statističkih izvještaja, kako za potrebe Tužilaštva tako i drugih korisnika; Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavještava tužioca i učestvuje u planiranju rada za tužilački tim; Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Daktilografske poslove za tužioca kod kojeg je raspoređen; Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovođenje osumnjičenih ili svjedoka; Po nalogu tužioca kontaktira Sud i dostavlja odgovarajuću dokumentaciju; Po nalogu tužioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji; Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tužilaštva, a po završetku saslušanja svjedocima dostavlja rješenja o naknadi troškova i pomaže u naplati istih na blagajni Tužilaštva; Vodi zapisnik prilikom saslušanja; Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala; Sređuje i otprema spise; Administrativno-tehničke poslove za tužioca kod koga je raspoređen; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, kao i rukovodioca odsjeka.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravnog, birotehničkog ili srodnog smjera ili gimnazija i položen ispit daktilografa I-a ili I-b klase,
 • poznavanje rada na računaru,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit.

Potrebni dokumenti:

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Diploma o završenom fakultetu  (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca (za pozicije 1.2.3.4.5.6.)
 • Diploma/svjedočanstvo o završenom srednjoj školi (nostrifikovana diploma/svjedočanstvo, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma/svjedočanstvo stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)  (za pozicije 7.8.9.)
 • Dokaz o radnom iskustvu – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) (za pozicije 1.2.3.4.5.6.7.8.9.)
 • Dokaz o položenom pravosudnom ispitu ( za poziciju 1.)
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (nije eliminatoran uslov) (za pozicije 2.3.4.5.6.7.8.9.)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) (za pozicije 1.2.3.4.5.6.7.8.9.)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (za pozicije 1.2.3.4.5.6.7.8.9.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1.2.3.4.5.6.7.8.9.)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za pozicije 1. 5.)
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije (za pozicije 2.6.)
 • Dokaz da je kandidat ovlašteni sudski tumač (za poziciju 4.)
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (za pozicije 1.2.3.4.5.6.7.8.9.)

 

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

 

Napomena:

 

Sva oglašena radna mjesta popunjavaju se u okviru projekta „IPA 2013 - Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“, a čemu će biti prilagođen i angažman izabranih kandidata u okviru gore navedenih opisa radnih mjesta.

 

Ugovori o radu, koji budu zaključeni sa izabranim kandidatima trajaće najduže do 06.10.2019. godine, a mogu se raskinuti i prije isteka ovog roka, zavisno od trajanja Projekta, odnosno budžeta odobrenog u okviru Projekta.

 

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne stariji od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona kandidati su dužni da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

 

Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8. tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

 

Rok za podnošenje prijava je 8  (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor zaposlenika.

 

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

 

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene br. 88

71 000  S a r a j e v o

sa naznakom:

„Za javni oglas broj A – 169/19 za

popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv pozicije)“

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.07.2019