Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za radioplaniranje u fiksnoj i mobilnoj službi (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, br. 03-02-2019/08 od 29.07.2008. godine i dalje,  tačke II Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 04-34-1-1757/19 od 02.07.2019.godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u Regulatornu agenciju za komunikacije

 • Stručni saradnik za radioplaniranje u fiksnoj i mobilnoj službi u Odjeljenju za fiksnu i mobilnu službu – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Opis poslova: Prati međunarodne ITU i CEPT propise vezane za planiranje i korištenje radiofrekvencija iz područja fiksne i mobilne službe; prikuplja informacije o stanju u oblasti korištenja radiofrekvencija u fiksnoj i mobilnoj službi, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga pravilnika, uputstava, procedura, instrukcija iz oblasti fiksne i mobilne službe; priprema izvještaje o radu odjeljenja, objedinjuje potrebnu dokumentaciju za tehničku obradu zahtjeva za dodjelu dozvola u fiksnoj i mobilnoj službi; evidentira prijave smetnji korisnika radiofrekventnog spektra, sakuplja i objedinjuje podatke za njihovo rješavanje; unosi u baze podataka tehničke parametre dodjela radiofrekventnih resursa za fiksnu i mobilnu službu; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih

 

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – završen elektrotehnički fakultet – smjer telekomunikacije, saobraćajni fakultet – smjer komunikacije ili ekonomski fakultet, položen stručni upravni ispit, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru

 

Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu stručnog saradnika

 

Vrsta poslova i stepen složenosti: studijsko – analitički i stručno operativni poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

 

Mjesto rada: Sarajevo

 

I – Uslovi:

 

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II – Uz prijavu za Javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac za zapošljavanje koji se nalazi na internet (WEB) stranici Regulatorne  agencije za komunikacije:
 • https://www.rak.ba/bs-Latn-BA/public-calls       
 • https://www.rak.ba/hr/public-calls
 • https://www.rak.ba/sr-Cyrl-BA/public-calls
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome kako je naznačeno u posebnim uslovima, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
 • Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za visoku stručnu spremu  (original ili ovjerena kopija uvjerenja);
 • Dokaz o najmanje 1 godini radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ( dostaviti original ili ovjerenu kopiju potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi,  na kojima trebaju biti podaci o tome na kojim je poslovima kandidat radio - naziv radnog mjesta, da su to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažiranja na radnim zadacima;
 • Dokaz  o znanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija:  uvjerenja škole ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenja fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.), diplomu završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku);
 • Dokaz o poznavanju  rada na računaru (original ili ovjerena kopija: uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenja fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta - ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje. 
 • Ne dostavljati Ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. Navedena dokumenta ne mogu biti valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva. Period angažovanja po navedenim ugovorima/rješenjima treba dokazati potvrdom ili uvjerenjem poslodavca koja će sadržavati podatke: osnovne generalije, vrstu školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva, kako je propisano ovim Javnim oglasom u dijelu II.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
 • Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija, te se neće uzimati u razmatranje.
 • Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.
 • Kandidati koji u momentu podnošenja prijave nemaju položen stručni upravni ispit neće se isključiti iz konkursne procedure, a ukoliko takav kandidat bude izabran kao najbolji od prijavljenih kandidata, dužan je isti položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno Zakonu o radu u institucijama BiH.
 • Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, a kandidat se skida  sa  liste uspješnih kandidata.

III – Postupak izbora:

 

Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovat će se Komisija za izbor zaposlenika Agencije koja će sa kandidatima koji dostave uredne, kompletne i blagovremene prijave i koji ispune uslove iz Javnog oglasa, provesti postupak testiranja.

 

IV – Dostavljanje prijava:

 

Prijave se mogu predati najkasnije zaključno sa danom 16.07.2019. godine direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1 Sarajevo ili poslati poštom preporučeno na adresu:

 

Regulatorna agencija za komunikacije

“Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto -

STRUČNI SARADNIK ZA RADIOPLANIRANJE U

FIKSNOJ I MOBILNOJ SLUŽBI – NE OTVARAJ”

Mehmeda Spahe br. 1

71 000  S a r a j e v o

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

10.07.2019