Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za komercijalne poslove i nabavke (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo

website: www.pmf.unsa.ba

 

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-8805-21/19 od 14.03.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1180/19 od 12.02.2019. godine i Odluke Dekana Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-199/7-2019 od 01.04.2019. godine, raspisuje se

 

JAVNI OGLAS/KONKURS

za prijem u radni odnos na

Prirodno-matematičkom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

 

1. STRUČNI SARADNIK ZA KOMERCIJALNE POSLOVE I NABAVKE - 1 izvršilac sa

punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;

2. DNEVNI PORTIR – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;

3. HIGIJENIČARKA – 2 izvršioca sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;

 

Opis poslova radnog mjesta pod rednim brojem 1)

Opis poslova i radnih zadataka stručnog saradnika za komercijalne poslove i nabavke: obavlja komercijalne poslove za potrebe Fakulteta (predugovaranja, pribavljanje ponuda i ispitivanje tržišta); vrši narudžbu robe na osnovu zaključenih ugovora ili odluka nadležnih organa, a po nalogu prodekana za opće poslove i finansije Fakulteta i stara se o isporuci istih; kontaktira i koordinira dobavljače u nabavkama i sačinjava zahtjev za isporuku roba prema dobavljačima; prati realizaciju sklopljenih ugovora u svim postupcima javnih nabavki i sačinjava periodične izvještaje o stanju realizacije nabavki; vrši nabavku, odnosno kvalitativan i kvantitativan prijem robe; izdaje robu, odnosno zadužuje robom odgovorna lica po službama/odsjecima na osnovu nabavke, odnosno usmenog ili pismenog službenog naloga, te dostavlja liste o zaduženjima rukovodiocu Službe; vodi i arhivira svu dokumentaciju u vezi provođenja postupka javnih nabavki putem direktnih sporazuma, sačinjava izvještaje o istim i dostavlja Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, sekretara Fakulteta, prodekana i dekana Fakulteta.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.228, 50 KM

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme: 08-16 h

Probni rad: 6 mjeseci

 

Opis poslova radnog mjesta pod rednim brojem 2)

Opis poslova i radnih zadataka dnevnog portira: čuvanje objekata i opreme Fakulteta; interventni i preventivni poslovi zaštite objekata od požara, poplave i elementarnih nepogoda; evidencija dolazaka i odlazaka zaposlenika na posao; evidencija i kontrola ulaza i izlaza trećih lica na Fakultet; evidencija i kontrola ulaza i izlaza robe i opreme na Fakultetu; kontrola i korištenje sistema vatrodojave i videonadzora objekata; čuvanje i održavanje službenog vozila što podrazumijeva preduzimanje svih potrebnih radnji da bi vozilo bilo u tehnički ispravnom stanju za redovnu upotrebu; prema ovlaštenju upravlja službenim putničkim vozilom po nalogu dekana i prodekana Fakulteta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, sekretara Fakulteta, prodekana i dekana Fakulteta.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 850, 50 KM 

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme: rad u smjenama (40 h sedmično)

Probni rad: 6 mjeseci

 

Opis poslova radnog mjesta pod rednim brojem 3)

Opis poslova i radnih zadataka higijeničarke: održava čistoću podnih površina Fakulteta; pere i čisti prozore, plakare, police i drugo; briše prašinu sa svih površina namještaja, knjiga i dr.; po potrebi, vrši čišćenje vanjskog kruga; briše studentske ploče (table) u predavaonicama, amfiteatrima i drugim prostorijama; u vanrednim situacijama pomažu u čišćenju snijega i sl., obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, sekretara Fakulteta, prodekana i dekana Fakulteta.

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 630, 00 KM

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme: 06-14 h

Probni rad: 6 mjeseci

 

USLOVI

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 22/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

Za poziciju pod rednim brojem 1):

- VSS/VII stepen ili 180/240 ECTS odgovarajućeg smjera

- Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje jednog svjetskog jezika i poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju pod rednim brojem 2):

- SSS/ IVstepen obrazovanja

- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen ispit za zaštitu fizičkih lica i imovine (certifikat nadležnog ministarstva)

- kurs za rukovanje PP opremom

- položen vozački ispit B kategorije

 

Za poziciju pod rednim brojem 3):

- najmanje NK ili KV/III stepen stručne spreme

 

Uz svojeručno potpisanu Prijavu sa naznakom za koje radno mjesto konkurišu uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (Original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 • Biografiju/životopis;
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi i dodatak diplomi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika za poziciju pod rednim brojem 1);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju pod rednim brojem 1);
 • Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa Zakonom (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti posjeduje;
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima za pozicije pod rednim brojem 1) i 2);
 • Dokaz o položenom ispitu za zaštitu fizičkih lica i imovine (certifikat nadležnog ministarstva) za poziciju pod rednim brojem 2);
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za poziciju pod rednim brojem 2);
 • Dokaz o položenom ispitu za rukovanje PP opremom za poziciju pod rednim brojem 2). 

Prioritet pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12, 26/14 i 46/17).

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom moraju biti uvezani u jednu cjelinu.

 

Napomena: Javni oglas/konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni oglas/konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na adresu Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte ili direktno na Protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/723-778.

 

Sa rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za prijem u radni odnos izvršiće provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri (usmeni/pismeni ispit), gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

Kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti uvjerenje PIO/MIO-Porezne uprave o radnom stažu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje. 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

14.04.2019