Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik za ostvarivanje prava na medicinska sredstva (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo

 

Radno mjesto:

- Stručni savjetnik za ostvarivanje prava na medicinska sredstva – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:

Prati prava osiguranika na ostvarivanje prava na medicinska sredstva, rješava zahtjeve RVI-a na medicinska sredstva i lijekove po osnovu pripadajućih proširenih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, učestvuje u radu Koordinacionog odbora za provođenje deratizacije, prati epidemiološku situaciju na Kantonu Sarajevo, učestvuje u obezbjeđenju vakcina, proglašenju epidemije, učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije), za potrebe Sektora, drugih organa i institucija, priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora, učestvuje u izradi analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti medicinskih sredstava i zdravstvene zaštite RVI-a priprema odgovore po zahtjevima stranaka, učestvuje u postupku nabavke roba, usluga i radova u skladusa Zakonom o javnim nabavkama, učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar, a za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i ministru. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem

upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001. 

 

Posebni uvjeti:

- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjsko sistema studiranja koji se vrednuje sa 360 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen medicinski fakultet

- 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

 

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu Sarajevo:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; 06 / 1175

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

a) Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se  preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,u skladu sa uslovima iz konkursa(original ili ovjerena kopija) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,

UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo “

 


Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.04.2019